(Nie)zwykła matematyka – ogólnopolski projekt edukacyjny

Koordynator: Małgorzata Lajdamik (we współpracy z p. Anetą Sobaszek i p. Beatą Widenką).

Zasięg: w inicjatywie uczestniczą uczniowie kl. IV – VIII.

Czas realizacji: wrzesień 2022 – czerwiec 2023.

Cel główny projektu: kształcenie inicjatywy i pomysłowości w rozwiązywaniu problemów, rozwijanie umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce. 

Cele szczegółowe projektu: 

pokazanie związku matematyki z życiem codziennym,

rozwijanie sprawności rachunkowej, umiejętności szacowania i zaokrąglania wyników, 

rozwijanie samodzielności w poszukiwaniu i zdobywaniu informacji, 

zachęcanie do myślenia ekonomicznego, 

kształtowanie wyobraźni geometrycznej, 

wykorzystanie nowoczesnych metod technologicznych jako pomoc w nauce i zdobywaniu wiedzy, 

rozwijanie poczucia własnej wartości poprzez osiąganie sukcesu, 

kształtowanie u uczniów kreatywności i aktywności, 

kształtowanie takich cech jak: wytrwałość, systematyczność, dokładność, inicjatywa, 

zdobywanie umiejętności współpracy w grupie rówieśniczej.

plakat (Nie) zwykła matematyka
plakat (Nie)zwykła matematyka
Umiejętności

Opublikowano w dniu

29 listopada 2022

Skip to content