uwaga

DEKLARACJA   DOSTĘPNOŚCI

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 5 w Żorach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 04 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: zsp5.zory.pl

Data publikacji strony: 01.12.2021 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 01.12.2021 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 04 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • nie wszystkie obrazy (zdjęcia) dodane do treści strony posiadają tekst alternatywny pozwalający zapoznać się z treścią obrazu;

 • brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne;

 • niektóre zamieszczone informacje w postaci załączników (skany dostępne
  w formacie pdf lub inne dokumenty w formacie doc) z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji, ze względu na swój format wymagają zewnętrznych (poza wbudowanymi w mechanizm strony) narzędzi ułatwiających ich dostępność;

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych;

 • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.

Powody wyłączenia: 

 • część treści pochodzi ze strony, która została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,

 • administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu 01.12.2021 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiszowe

Strona przedszkola posiada następujące ułatwienia:

 • włączenie skali szarości (usunięcie kolorów)

 • zmiana kontrasty (czarne tło, żółte litery);

 • możliwość powiększenia i zmniejszenia wielkości liter na stronie;

 • podświetlane linki.

 • wyłączenie tła (wyłączanie grafiki w tle)

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest wicedyrektor p. Beata Petlakowska

e-mail:  sekretariat@zsp5zory.pl,

numer telefonu: 32 43 53 677 wew. 14

adres: 44 – 240 Żory, ul. Strażacka 6

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (adres: al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa). Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Budynek Zespołu Szkolno – Przedszkolny nr 5 w Żorach położony przy Strażackiej 6 posiada bariery architektoniczne i jest częściowo  dostępny w godzinach pracy placówki.

 Przestrzeń komunikacyjna budynku jest częściowo wolna od barier poziomych i pionowych.

Korytarze, schody oraz windy znajdujące się w budynku są ogólnodostępne, odpowiednio oznakowane zarówno dla osób z dysfunkcją narządu ruchu oraz wzroku.

 Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynkach jest zapewniona w sposób wizualny (tablice informacyjne, portier).

Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego (poinstruowani pracownicy portierni i sekretariatu).

W pobliżu placówki znajduje się wyznaczone, odpowiednio oznakowane i bezpłatne miejsca parkingowe do osób niepełnosprawnych.

Osobom ze szczególnymi potrzebami zapewniono możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób (komunikaty dźwiękowe, oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji).

Dostępność informacyjno – komunikacyjna

Zapewnienie obsługi z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się dla osób, które zgłoszą potrzebę tłumacza migowego.

Zapewnienie komunikacji z Przedszkolem na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku – pracownik schodzi do klienta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą lub bezpośrednio przez pracownika informacji o konieczności obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchową przy wejściu do budynku.

Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego – pobierz

Skip to content