HISTORIA

Historia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5

Z ŻYCIA SZKOŁY

Informacje, wydarzenia, zaproszenia

nauczyciele

Kadra pedagogiczna naszej szkoły

GOdziny dostępności

kalendarz roku szkolnego

2022 / 2023

świetlica

Zasady pracy

wolontariat

Chcesz pomóc? Zapraszamy

Sukcesy uczniów

Jesteśmy dumni z naszych uczniów

Biblioteka

Zasady pracy

godziny pracy specjalistów

Harmonogram

dokumenty

pliki do pobrania

zajęcia pozalekcyjne

Oferta dodatkowych zajęć

informacje dla rodziców

Organizacja pracy szkoły

samorząd uczniowski

skład, zadania, projekty

rada rodziców

numer konta bankowego, skład, rozliczenia

jadłospis

Projekty

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 5 w mieści się w budynku przy ul. Strażackiej 6

w Baranowicach – obecnie dzielnicy Żor, a do 2000 roku wsi, leżącej na obrzeżach Żor przy trasie szybkiego ruchu łączącej Wisłę z Katowicami. Placówka mieści się w zachodniej części dzielnicy, tworząc wraz kościołem i sklepami swoiste centrum miejscowości.

  • Szkoła

Trudno ustalić, jakie były początki szkoły w Baranowicach, ponieważ brakuje dokumentów potwierdzających datę założenia szkoły powszechnej. Zygmunt Orlik w Szkicach z dziejów wsi Baranowice koło Żor, powołując się między innymi na zapiski w Kronice Gminy Baranowice i Osiny, powiat Rybnik, regencja Opole z 1865, której istnienie zapoczątkował nauczyciel szkoły – Cieślik, stwierdza, że regularna nauka dzieci baranowickich (w ich wiosce) rozpoczęła się po roku 1765. Szkoła taka niechybnie istniała w 1801, kiedy to edyktem z 18 maja precyzyjnie rozstrzygnięto kwestię materialnego zabezpieczenia elementarnych szkół państwowych. ( …) Polskie statystyki okresu międzywojennego podają, że budynek szkolny powstał w roku 1803. Istnienie tego budynku potwierdzają również pruskie tabele statystyczne z 1819 r. Budynek starej szkoły powstał wspólnym wysiłkiem dominium oraz mieszkańców Baranowic i Osin. (…)Po pięćdziesięciu latach ten pierwszy budynek szkoły był już w niezmiernie fatalnym stanie. W obawie, że zwali się dzieciom na głowy przestano w nim uczyć. Wtedy to naukę przeniesiono do jednego z wielce nędznych pomieszczeń baranowickiej browaro-gorzelni. Przeprowadzka nastąpiła w 1855 roku. (… ) Dopiero w 1858 roku rozwalono resztę zrujnowanego budynku szkolnego i w tym samym miejscu zaczęto wznosić nowy obiekt. ( … ) O solidności nowego budynku niech świadczy fakt, że służył on dziatwie przez prawie następne 100 lat. Dotychczasowy budynek stawał się z upływem lat zbyt ciasny. Z tego względu z dniem 3 IX 1951 przeniesiono się do pomieszczeń zamkowych. „Zamek”, wybudowany w połowie XIX wieku przez Duranta, nieźle spełniał funkcje rezydencji ziemiańskiej, ale nie nadawał się na dłuższą metę do celów szkolnych. W 1986 roku wytyczono miejsce pod nowy obiekt. W 1987r. uzbrojono teren, a budowę ukończono w grudniu 1989. Przewodniczącym Społecznego Komitetu Budowy był Józef Pawlas. Budowa wymagała wielu zabiegów i dużego wkładu pracy mieszkańców. Uroczystego poświęcenia nowej szkoły dokonał 1.stycznia 1990 roku ks. bp Alojzy Orszulik, baranowiczanin. W nowym budynku Zespołu Szkół nr 3 w Żorach znalazło się miejsce dla uczniów szkoły podstawowej oraz młodzieży z Rolniczej Szkoły Zawodowej. Kilka lat później w miejsce szkoły zawodowej stworzono najpierw Liceum Rolnicze, a później III Liceum Profilowane, które wkrótce zlikwidowano. Ostatnią maturę przeprowadzono tu w 2007 r.

  • Przedszkole

Początki baranowickiego przedszkola sięgają 1977 r. i związane są z budynkiem przy ul. Dworcowej. W czerwcu 1988 r. pożegnano się ze starą siedzibą przedszkola, która wcześniej służyła uczniom gimnazjum, a później wychowankom internatu. Nowy rok szkolny 1988 /1989 planowano rozpocząć w wyremontowanym budynku byłej agronomówki przy ul. M. Fornalskiej – dziś Pukowca. Niestety, prace remontowe przedłużyły się. Oficjalne otwarcie przedszkola w Baranowicach odbyło 16. lutego1989 r.

  • ZSP nr 5 w Żorach

Szkoła i przedszkole to jednostki z długoletnimi tradycjami. Przez wiele lat stanowiły odrębne organizmy – Przedszkole nr 12 w Żorach oraz Szkoła Podstawowa nr 5 w Żorach. Do ich połączenia doszło we wrześniu 2007 roku. Od tamtej pory funkcjonują jako zespół, a niektórzy uczniowie spędzają w murach ZSP nr 5 nawet 12 lat. Początkowo szkoła i przedszkole mieściły się w osobnych budynkach: szkoła przy ul. Strażackiej, przedszkole przy ul. Pukowca. Ponieważ budynek przedszkola nie spełniał wymagań bhp stawianych placówkom oświatowym, było w nim za mało pomieszczeń, dzieci i nauczyciele musieli korzystać z sal szkolnych, gdyż zdarzało się, że w pomieszczeniach przedszkolnych unosił się dym, postanowiono o adaptacji części budynku szkolnego na potrzeby przedszkolaków oraz kuchni i dobudowie klatki schodowej z windą, a także kilku pomieszczeń gospodarczych oraz bibliotecznych – w tym czasie w budynku mieściła się również Filia nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żorach. 1.09.2009 r. nastąpiło oficjalne otwarcie części przedszkolnej z udziałem władz miasta oraz lokalnych instytucji. Przez pierwsze tygodnie września borykano się jeszcze z wieloma problemami, m. in. nie funkcjonowała kuchnia oraz stołówka i konieczne było korzystanie z cateringu.

W roku 2017 przeprowadzono kolejną zmianę w systemie oświaty. Uczniowie, którzy w roku szkolnym 2016/2017 ukończyli VI klasę, nie poszli we wrześniu do gimnazjum, lecz pozostali w szkole w klasie VII. W budynku ponownie zaczęło się robić ciasno. Przywrócenie klasy 7 i 8 w szkołach podstawowych, ciągłe rozrastanie się dzielnicy i wzrost liczby jej mieszkańców, brak pomieszczenia świetlicowego, spowodowały, że po raz kolejny podjęto decyzję o rozbudowie ZSP nr 5 w Żorach. Pomysły były różne (np. wielkie pomieszczenie biblioteczne połączone ze świetlicą). Stworzono pion obejmujący pomieszczenie świetlicy oraz po 2 sale lekcyjne na każdej kondygnacji. Ponownie dokonano adaptacji pomieszczeń szkolnych. Dotychczasowa kotłownia węglowa została zlikwidowana, podłączono piece gazowe i przygotowano pomieszczenia lekcyjne na parterze obok portierni.

W tym samym czasie w latach 2017-2018 dokonano termomodernizacji budynku. Wymieniono okna, ocieplono i pomalowano budynek. Filia nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żorach nie zajmowała już dwóch pomieszczeń na parterze w części przedszkolnej, a tylko jedno i ostatecznie w roku 2020 została zlikwidowana.

W przedszkolu liczba dzieci wzrosła z około 55 w 2007 r. do 125, a po wybuchu wojny w Ukrainie do 130. Szkoła również kształci więcej uczniów – od kilku lat tworzone są po dwie klasy z każdego rocznika. Przybyli do nas uczniowie z Ukrainy. Wkrótce, bo już w roku szkolnym 2024/2025, zniknie pusty rocznik, który powstał w związku ze zmianami przepisów prawa, kiedy dzieci sześcioletnie mogły pozostać w przedszkolu. W ten sposób nie utworzono wówczas klasy pierwszej.

W ZSP nr 5 znów zrobi się ciasno. Już istnieją pomysły dobudowy sal lekcyjnych.

BARANOWICE

Zanim w wyniku procesów urbanizacyjnych Baranowice stał się obecną dzielnicą miasta Żory był osobną wsią notowaną pod zgermanizowaną nazwą – Baranowitz[1]. W połowie XIX wieku we wsi dominowała ludność polska. Topograficzny opis Górnego Śląska z 1865 roku notuje stosunki ludnościowe na jej terenie – „Es befinden sich in Baranowitz in 70 Haushaltungen 360 polnisch Sprechende (…).” czyli w tłumaczeniu na język polski „W Baranowicach znajduje się 70 gospodarstw domowych z 360 mieszkańcami mówiącymi po polsku (…)”[1]. Źródło opisuje również sąsiednie folwarki: Neuhof oraz Szoszow  „Neuhof (…) 16 Haushaltungen und 97 polnisch Sprechenden, und das Vorwerk (…) Szoszow, mit 33 Haushaltungen und 179 polnisch Sprechenden” w polskim tłumaczeniu „Neuhof 16 gospodarstw domowych i 97 mieszkańców mówiących po polsku, oraz folwark (…) Szoszow z 70 gospodarstwami domowymi ze 179 mieszkańcami mówiącymi po polsku”[1]

Do 1945, a następnie w latach 1973-1975 stanowiła odrębną gminę wiejską. 27 maja 1975 została włączona do Żor jako sołectwo. Na terenie dzielnicy znajdują się same domy wolno stojące oraz tylko jeden blok. Baranowice o powierzchni 1291 ha są największą z wszystkich dzielnic.

Skip to content