zespół szkolno - przedszkolny nr 5 w żorach

Oferty Pracy

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – specjalisty do spraw systemów informatycznych– ½ etatu

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 5 w Żorach na podstawie art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 530) ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – specjalisty do spraw systemów informatycznych– ½ etatu

I.   Nazwa i adres jednostki:

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 5 w Żorach

ul. Strażacka 6

44-240 Żory

II.  Określenie stanowiska urzędniczego:

Specjalista do spraw systemów informatycznych w wymiarze ½ etatu

III. Wymagania związane ze stanowiskiem:

–   posiadanie wykształcenia co najmniej średniego kierunkowego,

–   posiadanie co najmniej dwuletni stażu pracy w jednostkach samorządu terytorialnego 

IV. Wymagania dodatkowe:

–   umiejętność pracy w zespole,

–   dobra organizacja pracy,

–   wysoka kultura osobista.

Dodatkowym atutem będzie:

–   znajomość języka angielskiego w stopniu bardzo dobrym,

–   prawo jady kat. B

V. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku specjalisty do spraw systemów informatycznych:

–   administrowanie systemem operacyjnym i oprogramowaniem aplikacyjnym, instalacja                         

    i konfiguracja systemu i oprogramowania,

–   administrowanie środowiskiem serwerowym,

–   zarządzanie sprzętem komputerowym,

–   dobór, konserwacja i diagnostyka sprzętu,

–   nadzorowanie sieci informatycznej,

–   szkolenia oraz pomoc pracownikom,

–   naprawa sprzętu komputerowego,

–   zarządzanie i nadzór nad licencjami,

–   pełnienie funkcji „Administratora Systemu Informatycznego” odpowiedzialną za

    bezpieczeństwo danych osobowych w systemie informatycznym,

–   administrowanie usługą Office 365.

VI. Wymagane dokumenty:

–   list motywacyjny,

–   kserokopie świadectw pracy,

–   kserokopie świadectw i dyplomów potwierdzających wykształcenie,

–   dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje,

–   kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata,  

    który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy

    z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych,

–   oświadczenie o posiadaniu pełnych zdolności do czynności prawnych,

–   oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

–   oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub

    umyślne przestępstwo skarbowe,

– oświadczenie kandydata o przyjęciu do wiadomości faktu, iż informacje zawarte
    w ofercie stanowią informację publiczną,

– oświadczenie kandydata o przyjęciu do wiadomości faktu, iż jego dane osobowe
    w przypadku zatrudnienia podlegają obowiązkowi publikacji w Biuletynie Informacji  Publicznej.

Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko specjalisty do spraw systemów informatycznych” należy złożyć w sekretariacie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 5 w Żorach ul. Strażacka 6 od poniedziałku do piątku w godzinach 700 – 1500 w terminie do dnia 24.02.2023 r.

Zgłoszenia niespełniające powyższych wymogów oraz złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane, a kandydaci nie wezmą udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Dokumenty aplikacyjne złożone na powyższy nabór można odebrać w sekretariacie szkoły po zakończeniu procedury naboru do trzech miesięcy od daty ogłoszenia wyników naboru.

Każdy z kandydatów spełniających wymogi formalne zostanie powiadomiony o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wyniósł 0,00 %.

Do pobrania:

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 5

                      Renata Gałużna

Dyrektor ogłasza nabór na stanowisko-Psycholog szkolny

Zakres obowiązków:

Praca jako psycholog szkolny i przedszkolny w ZSP nr 5 w Żorach.

Wykształcenie:

wyższe

Inne wymagania:

wykształcenie wyższe licencjackie lub magisterskie – kierunkowe, z przygotowaniem pedagogicznym, umiejętność pracy z dziećmi oraz w zespole.

Wymiar pracy:

12h- umowa o pracę

Stawka:

zgodna z Kartą Nauczyciela

Sposób aplikowania:

Dokumenty należy składać na adres e-mail: sekretariat.zsp5zory.pl lub osobiście

Dyrektor ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Żorach na podstawie art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 530) ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

specjalisty do spraw systemów informatycznych– ½ etatu

Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko specjalisty do spraw systemów informatycznych” należy złożyć w sekretariacie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 5 w Żorach ul. Strażacka 6 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00 w terminie do dnia 07.12.2022 r.

Skip to content