Regulamin Szkolnej Rady Wolontariatu
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 5 w Żorach

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1.

 1. Szkolna Rada Wolontariatu Szkoły Podstawowej nr 5 Żorach, działa na podstawie art. 68
  ust. 1 pkt 9, art. 85 ust. 6 i 7, art. 98 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo
  oświatowe ( tekst jednolity – Dz.U. z 2018, poz. 996 z późniejszymi zmianami).
 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  (Dz. U. z dnia 29 maja 2003r.)
 3. Szkolna Rada Wolontariatu zrzesza wszystkich chętnych uczniów – wolontariuszy szkoły.
 4. Wolontariat to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające
  poza więzi rodzinne oraz koleżeńsko-przyjacielskie.
 5. Szkolna Rada  Wolontariatu jest inicjatywą skierowaną do uczniów, którzy chcą służyć
  najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby innych, inicjować działania
  w środowisku szkolnym i lokalnym oraz wspomagać różnego typu inicjatywy
  charytatywne.
 6. Szkolna Rada Wolontariatu działa na terenie szkoły pod nadzorem Dyrektora i włącza się
  na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywno-opiekuńczo–wychowawczą,
  prowadzoną przez szkołę i związane z nią organizacje samorządowe oraz pozarządowe.
 7. W przypadku uczniów, którzy nie ukończyli 13 roku życia zgodę na działalność
  wolontariacką wyraża rodzic ucznia – wolontariusza.
 8. Rodzic wolontariusza podpisuje ze szkołą tzw. porozumienie wolontariackie.

§2.

 1. Organami Szkolnej Rady Wolontariatu są:
  1) Opiekun (opiekunowie) Rady Wolontariatu
  2) Rada Wolontariatu
  3) Wszyscy uczniowie
 2. Członkami władz Szkolnej Rady Wolontariatu mogą być wyłącznie uczniowie szkoły.

§3.

 1. Kadencja Szkolnej Rady Wolontariatu trwa jeden rok.
 2. Opiekun Szkolnej Rady Wolontariatu wybierany jest na jeden rok.

§4.

 1. Posiedzenia Rady odbywają się zgodnie z przyjętym na początku roku harmonogramem
  (inicjatywy uczniów).
 2. Posiedzenia Rady zwołuje przewodniczący Rady Wolontariatu po uzgodnieniu
  z Opiekunem.
 3. Przewodniczący ma prawo zwołania posiedzenia w trybie pilnym.
 4. W posiedzeniach rady mogą uczestniczyć – z głosem doradczym – inne osoby zaproszone
  przez przewodniczącego.
 5. Zebrania rady są protokołowane. Protokoły pisze sekretarz Rady. Numeracja protokołów
  jest ciągła w danym roku szkolnym.

Strona 2 z

Rozdział II

CELE SZKOLNEJ RADY WOLONTARIATU

§1.

 1. Cele Rady Wolontariatu określa statut Szkoły.
 2. Aktywność wolontariuszy ukierunkowana jest na:
  1) pomoc dzieciom, dorosłym i osobom starszym w środowisku lokalnym,
  2) udział w akcjach ogólnopolskich oraz międzynarodowych.
  3) pomoc w bibliotece szkolnej (np. porządkowanie zbiorów, pomoc w wydawaniu i
  przyjmowaniu podręczników).
  4) zbiórki darów rzeczowych.
  5) udział w akcjach charytatywnych.
  6) organizacja i udział w wydarzeniach sportowo – kulturalnych.
  7) współpracy z instytucjami zajmującymi się pomaganiem potrzebującym.
  8) pomoc i pracę wolontariacką poza szkołą (potwierdzona zaświadczeniem o działalności
  w danej placówce, instytucji).

Rozdział III

KOMPETENCJE SZKOLNEJ RADY WOLONTARIATU
PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW RADY

§1.

 1. Szkolna Rada Wolontariatu:
  1) Uchwala regulamin Rady Wolontariatu.
  2) Składa się z członków Samorządu Uczniowskiego.
  3) Członkiem Szkolnej Rady Wolontariatu może być młodzież szkolna respektująca
  zasady Rady zawarte w regulaminie, po uprzednim przedstawieniu opiekunom Rady
  pisemnej zgody rodziców na działalność w wolontariacie.
  4) Działalność Rady opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności.
  5) Rada może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie
  we wszystkich sprawach szkoły dotyczących działalności charytatywnej.
  6) Członkowie Rady mogą podejmować pracę w wymiarze nieutrudniającym naukę
  i pomoc w domu.
  7) Każdy członek Rady stara się aktywnie włączyć w działalność Rady, zgłaszać własne
  propozycje i inicjatywy, wykorzystując swoje zdolności i doświadczenie.
  8) Członek Szkolnej Rady Wolontariatu ma prawo do:
  − Jasno określonego zakresu obowiązków.
  − Prośby o pomoc.
  − Wnoszenia nowych pomysłów.
  − Ciągłego rozwijania swoich umiejętności.
  − Ochrony przed jakimkolwiek ryzykiem związanym z powierzonych mu  zadaniami.
  − Wpływu na podejmowane przez koordynatora decyzje.
  9) Członek Szkolnej Rady ma obowiązek:
  − Sumienne i rzetelne spełniać swoje zadania.
  − Być osobą odpowiedzialną.
  − Być lojalnym i uczciwym wobec organizatorów i organizacji, dla której pracuje.
  − Zachować dyskrecję w sprawach prywatnych podopiecznych.
  − Brać czynny udział w różnego rodzaju spotkaniach, szkoleniach, które mają na celu
  rozwijanie wolontariuszy.

Rozdział IV

Strona 3 z

ZADANIA SZKOLNEJ RADY WOLONTARIATU

§1.

 1. Do zadań Szkolnej Rady Wolontariatu należy:
  1) Przygotowanie młodzieży do podejmowania działań na rzecz środowiska szkolnego
  i lokalnego.
  2) Zaangażowanie młodzieży do czynnej, dobrowolnej i bezinteresownej pomocy innym,
  zapoznanie z ideą wolontariatu.
  3) Rozwijanie wśród młodzieży szkolnej postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących
  pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i bezinteresowności.
  4) Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej.
  5) Promocja idei wolontariatu w szkole i środowisku lokalnym.
  6) Rozeznanie konkretnych potrzeb w najbliższym środowisku, np. praca świetlicy
  szkolnej i pomoc nauczycielom w organizowaniu zajęć różnego typu.
  7) Stała współpraca i włączanie się w akcje prowadzone przez inne organizacje.

Rozdział V

WYBORY DO ORGANÓW RADY WOLONTARIATU

§1.

 1. Wybory do Rady Szkolnej Rady Wolontariatu:
  1) Wybory do władz odbywają się w sposób jawny.
  2) Wybory organizuje opiekun Rady Wolontariatu.
  3) W skład Komisji Wyborczej nie może wchodzić osoba kandydująca
  do Rady.
  4) Wybory odbywają się do końca września każdego roku, nie później niż tydzień po
  wyborach do Samorządu Uczniowskiego.
  §2.
 2. Przydział funkcji następuje na pierwszym spotkaniu Rady, nie później niż do końca
  września, w sposób ustalony przez jego członków w obecności Opiekuna Szkolnej Rady
  Wolontariatu.
 3. Rada wybiera: przewodniczącego, zastępcę, sekretarza.
 4. Kompetencje władz:
  1) Przewodniczący Rady organizuje spotkania Rady i reprezentuje Szkolną Radę
  Wolontariatu na terenie placówki i na zewnątrz.
  2) Zastępca przewodniczącego pomaga w realizacji zadań przewodniczącemu
  i przejmuje obowiązki w czasie jego nieobecności.
  3) Sekretarz – protokołuje posiedzenia Rady Wolontariatu.

Rozdział VI

OPIEKUN SZKOLNEJ RADY WOLONTARIATU

§1.

 1. Opiekunem Szkolnej Rady Wolontariatu jest nauczyciel powołany przez Dyrektora szkoły.
 2. Obowiązkiem opiekuna jest:
  1) Pomoc w planowaniu rodzaju działalności i harmonogramu pracy uczniów
  wolontariuszy.
  2) Udzielanie pomocy w realizacji zadań.
  3) Pomoc w nawiązywaniu kontaktu i współpracy z instytucjami potrzebującymi
  wsparcia.

Strona 4 z
4) Zapewnienie niezbędnych warunków organizacyjnych do charytatywnej działalności
uczniów.
5) Czuwanie nad prawidłowym działaniem Rady Wolontariatu.

Rozdział VII

NAGRADZANIE WOLONTARIUSZY

§1.

Wolontariusze mogą zostać nagrodzeni w następujący sposób:
1) Pochwała Opiekuna Wolontariatu z wpisem do zeszytu wychowawcy.
2) Pochwała Dyrektora.
3) Dyplom uznania Wolontariusz Roku.
4) Nagroda książkowa na zakończenie szkoły podstawowej dla najaktywniejszych
wolontariuszy.
5) Uczeń, który jest wolontariuszem i realizuje określone zadania może mieć
podwyższoną ocenę z zachowania.
6) Wpisanie informacji o działalności społecznej w ramach wolontariatu na świadectwie
szkolnym oraz świadectwie ukończenia szkoły ( minimum 30 godzin w ciągu dwóch
lat).

Rozdział IX

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§1.

 1. Decyzje Rady Wolontariatu podejmowane są zwykłą większością głosów, w głosowaniu
  jawnym.
 2. Regulamin jest dostępny wszystkim uczniom szkoły.
 3. Wnioski dotyczące poprawek do Regulaminu mogą zgłaszać członkowie Rady
  Wolontariatu.
 4. Z treścią poprawek należy zapoznać wszystkich uczniów, umieszczając je na gazetce
  szkolnej Rady Wolontariatu.
 5. Zmiany w Regulaminie Rady Wolontariatu są uchwalone większością 2/3 głosów
  w obecności powyżej połowy członków Rady.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Radę Wolontariatu i po uzyskaniu
  pozytywnej opinii Opiekuna z dniem zatwierdzenia.

Skip to content