LIKWIDATOR Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły i Przedszkola w Baranowicach, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000 403984 podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 01.01.2023 Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia podjęło uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia i jego likwidacji.

Informacja o otwarciu likwidacji Stowarzyszenia została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem Sądu Rejonowego w Gliwicach X Wydział Gospodarczy KRS dnia 16.10.2023.

Wskazuje się, że Stowarzyszenie nie ma zobowiązań finansowych. Wzywa się ewentualnych wierzycieli do zgłaszania roszczeń ich likwidatorowi do 13 listopada 2023 roku.

Likwidator Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły i Przedszkola w Baranowicach

Aneta Curyło, Monika Szkołda 

Skip to content